Hur går det till att värdera företag?

Vi på Företagsförmedlingen har lång erfarenhet av att värdera onoterade företag inom olika branscher och för olika ändamål. För att värdera ett företag krävs en analys av företaget, både gällande den historiska ekonomiska informationen och framtida prognoser. Ägaren (får) deltar i värderingsprocessen genom att inkomma med egna prognoser och intern information som har betydelse för värderingen av företaget.

Vi tar hänsyn till interna, externa samt omvärldsfaktorer. Interna faktorer kan t.ex. vara ägarberoende och produktdiversifiering. Externa faktorer kan t.ex. bestå av kund- och leverantörsberoende och konkurrenssituation. Omvärldsfaktorer kan vara t.ex. företagets konjunkturkänslighet och politiska risker.

Syftet med att värdera företag är normalt att kunna sätta ett rimligt pris på företaget i samband med köp, försäljning, investering i företag eller i samband med upprättande av aktieägaravtal. Det finns många olika metoder för att värdera ett företag och det är viktigt att anpassa värderingsmodell, antaganden och prognoser efter det specifika syftet med värderingen.
En värdering baserad på framtida prognoser är osäker då ingen med säkerhet kan säga hur framtiden kan komma att se ut. Våra värderingar är i regel indikativa och inte framtagna i syfte att användas som underlag för eventuell kreditprövning hos kreditinstitut eller i ett skatterättsligt avseende.

Med marknadsvärdet av aktierna menas det förväntade pris till vilket en överlåtelse av aktierna skulle ske på en öppen och oreglerad marknad mellan en villig köpare och en villig säljare, då köparen inte är tvingad att köpa och säljaren inte är tvingad att sälja och båda har likvärdig, god och relevant information.
Priset vid en faktisk överlåtelse kan avvika från ett bedömt marknadsvärde, bland annat till följd av förhållanden i den specifika överlåtelsesituationen, såsom t.ex. parternas subjektiva bedömningar av bolagets utvecklingsmöjligheter och risksituation, förhandlingsstyrka samt synergieffekter.

Att värdera ett företag innebär att man måste ta hänsyn till en mängd olika komponenter, inte bara den ekonomiska informationen. Att värdera ett företag är en komplicerad process där det är viktigt att beräkna ett så realistiskt värde på företaget som möjligt och som kan motiveras gentemot delägare, köpare eller andra aktörer. De värderingar av företag som vi utför är s.k. indikativa värdeuppskattningar där vi tydligt framhåller syftet med värderingen, vilket kan vara att fungera som underlag inför en möjlig intern eller extern transaktion, aktieägaravtal eller för att ägarna är nyfikna på vad deras företag är värt.
Vill du veta hur mycket just ditt företag är värt, varmt välkommen att kontakta oss.

Behöver du hjälp med att värdera ditt företag?

Call Now Button