Värdera ditt företag

Hur går det till att värdera företag?

Vi på Företagsförmedlingen har lång erfarenhet av att värdera onoterade företag inom en mängd olika branscher och för olika ändamål. Att värdera ett företag kräver en analys av företaget, både gällande den historiska ekonomiska informationen och framtida prognoser. Ägaren får delta i värderingsprocessen genom att inkomma med egna prognoser och intern information som har betydelse för värdering av företaget.

Vi tar hänsyn till interna faktorer, externa faktorer samt omvärldsfaktorer. Interna faktorer kan t.ex. vara ägarberoende och produktdiversifiering. Externa faktorer kan bestå av t.ex. kund- och leverantörsberoende och konkurrenssituation. Omvärldsfaktorer kan vara t.ex. företagets konjunkturkänslighet och politiska risker.

Syftet med en företagsvärdering

Syftet med att värdera företag är normalt att kunna sätta ett rimligt pris på företaget i samband med köp, försäljning eller investering i företag, men även för att få underlag för banklån. Det finns många olika metoder för att värdera ett företag och det är viktigt att anpassa värderingsmodell, antaganden och prognoser efter det specifika syftet med värderingen.

En värdering baserat på framtida prognoser är osäkra då ingen med säkerhet kan säga hur framtiden kan komma att se ut. Våra värderingar är i regel indikativa och inte framtagna i syfte att användas som underlag för eventuell kreditprövning hos kreditinstitut eller i ett skatterättsligt avseende.

Definition av marknadsvärde

Förberedelse och analys

Med marknadsvärdet av aktierna menas det förväntade pris till vilket en överlåtelse av aktierna skulle ske på en öppen och oreglerad marknad mellan en villig köpare och en villig säljare, då köparen inte är tvingad att köpa och säljaren inte är tvingad att sälja och båda har likvärdig och god och relevant information.

Priset vid en faktisk överlåtelse kan avvika från ett bedömt marknadsvärde bland annat till följd av förhållanden i den specifika överlåtelsesituationen, såsom t ex parternas subjektiva bedömningar av Bolagets utvecklingsmöjligheter och risksituation, förhandlingsstyrka samt synergieffekter.

Marknadsanalys

Värderingsansatser

Vår översiktliga värdering av aktierna utgår från en analys av Bolagets affärsverksamhet och finansiella historiska utveckling. Vid vår bedömning av Bolagets framtida utvecklingsmöjligheter med beaktande av vid värderingstidpunkten kända förhållanden utgår vi till stor del från företagsledningens egen prognos då det är ägarna om känner sin verksamhet bäst och har störst sannolikhet att ställa en rimlig prognos för framtiden.

Det är dock viktigt att företagsägaren även kan motivera sina antaganden om den framtida prognosen. Företagsförmedlingen har även ett eget köparregister innehållande över 1 000 potentiella köpare. Samtliga köpare har en investeringsprofil som matchas mot vårt register med företag till salu. I denna fas måste du även välja om du vill att våra mäklare ska kontakta ett antal utvalda aktörer eller om du vill att vi går ut brett på marknaden med försäljningen.

Vi börjar alltid med att analysera de senaste fem redovisade åren för att få en bild av företagets ekonomiska siffror och därmed se vilka relevanta frågor som vi ska ställa till ägaren. Vid behov gör vi även justeringar i den historiska ekonomiska informationen om företaget t.ex. haft extraordinära intäkter eller kostnader samt andra transaktioner som inte ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska siffror.

Vi gör därefter en framtida prognos för de kommande fem åren baserat på ägarens kvalificerade uppskattningar om framtiden i kombination med den historiska ekonomiska informationen och relevanta nyckeltal, t.ex. genomsnittlig omsättning per anställd, genomsnittlig personalkostnad per anställd, lagrets omsättningshastighet, historisk kredittid till kund med mera. De värderingsansatserna vi använder oss av i vår Indikativa värdeberäkning är en s.k DCF-värdering baserat på Bolagets prognostiserade framtida kassaflöde, en s.k Multipelvärdering baserat på rörelseresultatet minus en schablonskatt för både de historiska och framtida prognostiserade resultaten samt en s.k Substansvärdering baserat på Bolagets senaste redovisade år.

Kassaflödesvärdering (Discounted Cash Flow)

Fördjupade kontakter

DCF-värdering innebär att värdet härleds genom en diskontering av företagets eller rörelsens förväntade framtida kassaflöden.  Värderingsansatsen bygger på en bedömning av Bolagets avkastningsvärde under antagande om ”going concern”, d v s att verksamheten fortsätter att bedrivas med nuvarande inriktning. DCF-värderingen baseras på prognostiserade framtida kassaflöden vilka värderas beaktande osäkerheten förknippad med dem samt Bolagets finansiella ställning. Det kassaflöde som utgör grund för avkastningsvärdeberäkningen är vanligtvis det kassaflöde som rörelsen förväntas generera oberoende av hur bolaget är finansierat.

Vid beräkning av Bolagets värde genom en DCF baserar sig värdet på de framtida kassaflöden som en ägare av Bolaget får tillgång till, dvs det fria kassaflödet. Dessa kassaflöden nuvärdesberäknas genom att använda en diskonteringsränta, WACC, den genomsnittliga  kapitalkostnaden. WACC definieras som det premiemarknaden kräver av ett företag, dvs den ränta som företaget förväntas generera till sina investerare.

WACC innefattar räntebärande skulder och eget kapital. Bolagets genomsnittliga kapital kostnad är därmed beroende av vilken typ av finansieringsform som Bolaget valt, dvs. relationen mellan eget och främmande kapital samt kostnaden för varje vald finansieringsform. Värdering är därmed beroende av externa långivarnas avkastningskrav samt avkastningen på det egna kapitalet.

Avkastningskravet på eget kapital beräknas vanligen utifrån CAPM vilket består av avkastningen på en riskfri placering, t.ex. en 10-årig statsobligation som långsiktigt bedöms avkasta c:a 2 %. Till den riskfria räntan ska en premie för marknadsrisken läggas. Därefter ska även marknadsrisken multipliceras med ett betavärde för att erhålla avkastningskravet.

Då denna metod främst är utvecklad för noterade bolag och därmed undervärderar risken hos mindre, onoterade företag samt att det är svårt att fastställa ett betavärde utifrån jämförbara noterade bolag har betavärdet ofta mindre betydelse i värdering av onoterade företag.

I vår beräkning av WACC: en använder vi ofta även en s.k. illikviditetspremie i kombination med en storlekspremie samt en företagsspecifik premie som baseras på interna, externa- och omvärldsfaktorer såsom tex ägarberoende, produktdiversifiering, finansiell situation, kund- och leverantörsberoende, konjunkturkänslighet med mera.

Multipelvärdering

Metoden innebär att företagets värde sätts i relation till en vinstvariabel, till exempel vinst efter skatt (P/E-tal). I våra värderingar definieras P/E som ett pris på företaget dividerat med EBIT belastat med en schablonskatt. Parametrar som styr P/E – talet är tillväxt (PEG), personberoende, vinststabilitet samt branschens attraktivitet. Onoterade bolag brukar ligga på ett P/E – tal på 3 – 10. I våra värderingar beräknar vi tre olika multipelvärden baserat på EBIT för det senaste redovisade året, det första prognostiserade året samt uppskattad ”uthållig vinst” som kan anses representera företagets värdeskapande för all framtid.

Substansvärdering

Substansvärde är detsamma som Bolagets egna kapital med justeringar för de verkliga värdena på tillgångar och skulder, inte de bokförda värdena. Om företaget t.ex. äger en fastighet som är upptaget till ett värde på 6 mkr i bokföringen men vid en fastighetsvärdering visar det sig att fastigheten i verkligheten är värd 8 mkr finns därmed ett övervärde på ca 2 mkr som måste beaktas vid en substansvärdering, detsamma gäller övervärden på de maskiner och inventarier som företaget äger. Substansvärdering tar dock inte hänsyn till potentialer i verksamhet och strategi. Värderar investeringar lågt och tar inte hänsyn till intellektuellt kapital.

Värdera företag - Summering

Så att värdera ett företag innebär att man måste ta hänsyn till en mängd olika komponenter, inte bara den ekonomiska informationen. Att värdera ett företag är en komplicerad process där det är viktigt att beräkna ett så realistiskt värde på företaget som möjligt och som kan motiveras gentemot delägare, köpare eller andra aktörer. De värderingar av företag som vi utför är s.k. indikativa värdeuppskattningar där vi tydligt framhåller syftet med värderingen av företaget vilket kan vara att använda som underlag inför en möjlig intern eller extern transaktion, aktieägaravtal eller för att ägarna är nyfikna på vad deras företag är värt.
Vill du veta hur mycket just ditt företag är värt, varmt välkommen att kontakta oss.