Så påverkas du av de nya ränteavdragsbegränsningarna

I juni i år beslutade Riksdagen att anta Regeringens förslag att bl.a. begränsa möjligheten till ränteavdrag i
bolagssektorn. De nya reglerna förväntas särskilt påverka fastighetsbranschen, som typiskt sett har en hög
belåningsgrad med höga räntekostnader. Reglerna träder i kraft 1 januari 2019. I det följande redogörs kort för
huvudpunkterna i de nya bestämmelserna samt för hur ditt företag kan påverkas av det nya regelverket.

Det är allmänt känt att fastighetsbranschen idag är kapitalkrävande där kostnaden för kapital utgör en märkbar del av
fastighetsbolagens totala kostnader. För många aktörer inom fastighetsbranschen riskerar de nya
ränteavdragsbegränsningarna därför att försämra möjligheterna till avdrag för kostnaderna i verksamheten.
Den praktiska innebörden av en generell ränteavdragsbegränsningsregel är att rätten till avdrag för räntekostnader
begränsas. I korthet är begränsningen baserad på resultatmåttet EBITDA, dvs. bolagets resultat före räntor, skatt,
avskrivningar och amorteringar. Avdraget begränsas enbart till den del räntekostnaderna överstiger ränteintäkterna
inom bolaget, s.k. ”negativt räntenetto”. Avdragsutrymmet uppgår till 30 procent av avdragsunderlaget, dvs. till 30
procent av EBITDA. Till den del ett negativt räntenetto överstiger 30 procent av avdragsunderlaget är kostnaden således
inte avdragsgill. Den överstigande delen ”rullas” istället vidare till nästkommande beskattningsår, dock maximalt under
sex beskattningsår.

Parallellt med ovan nämnda ränteavdragsbegränsningsregel, som baseras på EBITDA, innehåller reglerna även en
lättnadsregel. Denna regel innebär att avdrag för (i övrigt avdragsgillt) negativt räntenetto får ske med 5 miljoner
kronor i stället för genom en tillämpning av EBITDA-regeln. Om något bolag inom en intressegemenskap utnyttjar
lättnadsregeln får det sammanlagda avdraget för företagen inom intressegemenskapen dock inte överstiga 5 miljoner
kronor. Denna lättnadsregel är fördelaktig för det mindre fastighetsbolaget alternativt för de aktörer med ett lågt
belånat fastighetsbestånd och därmed låga räntekostnader.

Lagstiftaren har varit medveten om att fastighetsbranschen kommer att påverkas negativt av de nya
ränteavdragsbegränsningarna. För att kompensera för de försämrade möjligheterna till ränteavdrag har det bl.a. införts
en möjlighet att aktiverade belopp för nybyggda hyreshus samt även ny- till och ombyggnader av hyreshus
skattemässigt får skrivas av med ytterligare 12 procent de första sex åren.
Ytterligare en positiv aspekt med de nya reglerna är att bolagsskatten ska sänkas i två etapper enligt följande:

2019-2020: 21,4 procent
Fr.o.m. 2021: 20,6 procent

Sammanfattningsvis innebär de nya reglerna en försämring för företag med hög skuldsättning och höga räntekostnader.
Samtidigt innebär förslaget en lättnad med ökade möjligheter till avskrivning samt sänkt bolagsskatt.
Beskrivningen ovan utgör endast en kort sammanfattning av de nya reglerna samtidigt som vi uppmanar alla
fastighetsägare att utvärdera hur de nya reglerna påverkar just dem. För mer information eller frågor, kontakta advokat
Erik Dreijer som är verksam i Wistrand Advokatbyrås skattegrupp.

Wistrands skattegrupp är en av de största bland de svenska advokatbyråerna och biträder bolag och deras ägare med
alla typer av skatterättsliga frågor som uppstår i deras verksamhet från löpande skatterådgivning till skatteprocesser.

 

Erik Dreijer
Advokat | Göteborg

Direkt: +46 31 771 21 83
Mobil: +46 708 34 56 48
erik.dreijer@wistrand.se

Fler nyheter