Latent skatt – lätt att gå fel

Förändrad bolagsskattesats får påverkan på beräkningen av den latenta skatten och av köpeskillingen företrädesvis vid transaktioner. Värderingen av den latenta skatten bör beräknas efter den skattesats som är gällande när skatten troligen skall betalas.

Då bolagsskatten en längre tid varit 22 % har man under samma tid räknat med en latent skatt på 22 % av differensen mellan marknadsvärdet och det skattemässiga värdet. Riksdagen beslutade den 30 juni 2018 att bolagsskattesatsen för åren 2019-2020 skall sänkas till 21,4 % och att från 2021 skall bolagsskatten sänkas till 20,6 %.

Vad för skattesats skall man räkna med när man värderar den latenta skatten?

Detta beror på när man skall lösa upp den latenta skatten. Då man i normalfallet inte tänker lyfta ut fastigheten ur bolaget kommer inte differensen mellan marknadsvärde och skattemässigt värde att beskattas med dagens regler. Då det finns en risk att reglerna med skattefria försäljningar av paketerade fastigheter på sikt kommer att ändras. Både nuvarande och förra finansministern, Magdalena Andersson (S) och Anders Borg (M), har i omgångar pratat om att man skall se över reglerna kring skattefria avyttringar av paketerade fastigheter, det verkar därför finnas brett stöd för en sådan förändring. Utredningen från 2017 ligger hos finansdepartementet och det enda som kommit från finansdepartement kring detta är att man fortsatt tittar på det. Under 2018 kom det nya skatteregler (ränteavdragsbegränsningar) som slår hårt mot fastighetsbolagen borde den befintliga utredningen från 2017 behöva omarbetas eller i vart fall uppdateras då förutsättningarna i den inte längre är relevanta. Med detta i åtanke är det inte troligt att det skulle komma ett lagförslag kring fastighetspaketering under 2019 och att det skulle träda i kraft till årsskiftet 19/20 är därför inte troligt. Om det kommer något lagförslag på området är det vår uppfattning att det skulle kunna träda i kraft tidigast till 1 januari 2021.

Vår bedömning är därför att 20,6 % är den skattesats som man, med den information vi har nu, skall räkna med när man värderar latent skatt. Detta då det inte är troligt att det kommer en lagändring innan 2021 och att den nya skattesatsen träder i kraft. För att visa skillnaden följer nedan några förenklade exempel vid 22 %, 21,4 % och 20,6 % skatt med 50/50 fördelning av skatten.

(fotnot: Latent skatt heter i redovisning och inom skatterätten numera uppskjuten skatt)

Säljaren skall alltså enligt exemplet ovan argumentera för att priset inte skall justeras ned med 4 400 000 kr utan 4 120 000kr, d.v.s. 280 000 kr mindre.

Sammanfattning

Det är viktigt att inte av gammal vana använda den tidigare skattesatsen om 22 % när man beräknar latent skatt i samband med en transaktion. Som säljare finns det pengar att spara i förhandlingarna kring nedsättning av köpeskillingen på grund av den latenta skatten.

Kontakta gärna oss på Moore Stephens KLN om ni vill diskutera ovanstående fråga eller något annat som rör paketerade fastigheter eller transaktioner.

Ludvig Kollberg
Auktoriserad revisor
E-post: ludvig.kollberg@moorestephens.se
Mobil: 076-134 63 73

Nicklas Gretzer
Tax Manager – Tax Consultant
Epost: nicklas.gretzer@morrestephens.se
Mobil: 073-419 39 49

Fler nyheter