Investeringsstödet för hyresbostäder återinförs

Inom ramen för januariavtalet – den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet – har man kommit överens om att förändra det statliga investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande.

Hösten 2016 infördes investeringsstödet till nya hyresbostäder genom förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder. Sedan dess har stöd beviljats till mer än 28 500 nya bostäder. Investeringsstödet syftar till att sammantaget öka byggandet samt att göra det lönsamt att bygga hyresbostäder till en i jämförelse med annan nyproduktion relativt lägre hyra i lägen där det annars inte är lönsamt att bygga, trots behovet av bostäder. Stödet har utformats för att sänka byggkostnaderna och komma hyresgästerna till del genom en relativt lägre hyra.

Enligt januariavtalet ska investeringsstödet koncentreras och effektiviseras och riktas mot hyresrätter i hela landet. Mot den bakgrunden tog Finansdepartementet i juli 2019 fram en promemoria med förslag till ändringar i förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Förslaget var ute på remiss under andra halvan av 2019 och beslut kring förslagets antagande togs 19 december samma år. Förändringarna och de nya bestämmelserna gäller från den 1 februari i år. I budgetpropositionen för år 2020 finns 2,1 miljarder kronor till investeringsstödet, och från 2021 ökar anslagna medel till ca 3 miljarder kronor per år.


De nya bestämmelserna

Förändringarna innebär bl.a. att bostadsprojekt som beviljas statligt investeringsstöd ska påbörjas inom ett år från det att stödet har beviljats. Om det finns särskilda skäl ska dock stöd kunna utbetalas trots att påbörjandet skett senare. Anledningen till kravet om påbörjandedatum är bl.a. att medelsanvändningen ska bli mer effektiv. I syfte att öka blandningen av lägenhetsstorlekar har det även uppställts ett krav om att minst tio procent av lägenheterna i bostadsprojektet ska vara små med högst ett rum och kök eller annat utrymme för matlagning. Bestämmelsen gäller inte för ansökningar som getts in före 1 februari 2020.

Investeringsstödet ändras på så sätt att förutsättningen ”befolkningstillväxt” tas bort i förordningen. Eftersom bostadsbrist kan ha flera orsaker och inte enbart behöver bero på den kvantitativa befolkningsutvecklingen var det nödvändigt att förutsättningen modifierades då stödet ska riktas till hela landet. De nya bestämmelserna medför även en differentiering av investeringsstödet med hänsyn till att bostadsbristen och byggbehovet varierar runt om i landet. Stödet delas därför upp i en pott för storstadsregionerna och en pott för övriga landet. Boverket har fått i uppdrag att dela upp pengarna utifrån en behovsanalys.

Förändringarna i investeringsstödet syftar även till att underlätta för fler människor som behöver ny- eller återetablera sig på bostadsmarknaden. I projekt med minst tio lägenheter ska kommunen erbjudas att hyra eller förmedla minst 12,5 procent av lägenheterna i projektet som sociala kontrakt och/eller till personer under 31 år. Kommunen ska ha rätt att hyra lägenheterna som sociala kontrakt i fem år eller fram till dess att kommunens hyresgäst dessförinnan har övertagit hyresrätten. På så vis underlättar man för dessa grupper att ta sig in på bostadsmarknaden.

Det noteras även att om det aktuella projektet beviljats stöd för stödberättigade kostnader inom projektet enligt annan författning, ska detta räknas av från investeringsstödets slutliga storlek.


Stödnivåer

Enligt uppgift från Boverket ska stödnivåerna vara oförändrade i förhållande till vad som tidigare har gällt. Stöd kan ges för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad till bostäder i flerbostadshus och småhus så länge upplåtelseformen är hyresrätt. För ombyggnad krävs att byggnaden inte har använts till bostäder under de senaste åtta åren. Nedan följer de högsta möjliga stödbelopp som ska gälla för de olika regionerna:

7 100 kr/m² boarea (BOA) i Stockholmsregionen.

5 800 kr/m² boarea (BOA) i regionen Stockholmsnära kommuner, i Göteborgs- och Malmöregionerna, i regionen kommuner med hög och varaktig befolkningsökning, regionen övriga stora kommuner och studentbostäder utanför Stockholmsregionen.

4 800 kr/m² boarea (BOA) i övriga landet.


Högsta tillåtna normhyra

Stöd får bara lämnas om projektet säkerställer relativt lägre boendekostnader. Här följer den högsta tillåtna normhyra som ska gälla för de olika regionerna. Normhyran per kvadratmeter boarea per år får vid tillträdet inte överstiga:

1 550 kronor i Stockholmsregionen.

1 450 kronor i regionen Stockholmsnära kommuner, i Göteborgs- och Malmöregionerna, i regionen övriga kommuner med hög och varaktig befolkningstillväxt, i regionen övriga stora kommuner och studentbostäder utanför Stockholmsregionen.

1 350 kronor i övriga landet.


Några viktiga villkor

Det kan även vara bra att känna till att de bostäder och byggnader som anordnas med stödet ska vara mer energieffektiva än vad som gäller för övrig nyproduktion enligt Boverkets byggregler. Hyresbostäderna ska också förmedlas genom en överenskommelse med den kommunala bostadsförmedlingen eller att fastighetsägaren på annat sätt ser till att bostäderna förmedlas enligt öppna och transparenta principer. Hyresvärden får vidare endast ställa rimliga krav på bostadssökandens ekonomi.

 

Klara Dahlqvist                                         
Biträdande jurist
klara.dahlqvist@maqs.com   
Mobil: +46 768 66 15 16

Erik Palmgren
Advokat/Partner
erik.palmgren@maqs.com
Mobil: +46 705 60 53 66

Fler nyheter